Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Lønpolitik

Baggrund

Lønsystemet for efterskolelærere består af en centralt aftalt basisløn og en
tillægsdel.


Der kan for efterskolelærere endvidere lokalt aftales funktionstillæg for
varetagelse af særlige funktioner og tillæg efter kvalifikationer mv., dvs. på
grundlag af faglige eller personlige kvali­fikationer, kompetenceudvikling,
opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillin­ger på det øvrige
arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og
fastholdelse.(Læreroverenskomstens §5)


Lønnen for teknisk og administrativt personale er aftalt individuelt
(uden for overenskomst) mellem Hjembæk Efter­skole og den ansatte.
Med
henblik på at skabe rammer for den lokale løndannelse på Hjembæk Efterskole har
Bestyrelsen udarbejdet og vedtaget en lønpolitik, som gælder for alle skolens
ansatte, uanset hvil­ket lønsystem medarbejderen er omfattet af.

Lønpolitik

Lønpolitik er for Bestyrelsen et udtryk for, hvilken politik Hjembæk
Efterskole ønsker i relation til lokal løndannelse, og hvordan Efterskolen
ønsker at anvende lokale lønmidler i praksis.

Lønpolitikken skal således - som supplement til personalepolitikken – bidrage
til at under­støtte Efterskolens målopfyldelse og værdigrundlag.

Målsætninger, som lønpolitikken skal understøtte

De væsentligste mål, som lønpolitikken skal understøtte, er, at Hjembæk
Efterskole

 • sætter den enkelte elevs udvikling i centrum for skolens virke
 • tager udgangspunkt i den enkelte elevs situation for – sammen med eleven –
  at påbe­gynde en udviklingsproces, som i lige høj grad sigter mod faglig,
  social, fysisk og kreativ kvalificering
 • giver eleverne et medansvar for fællesskabet og de fælles opgaver, ligesom
  eleverne inddrages i beslutningerne om dagliglivets aktiviteter, opgaver og
  pligter.
 • skaber trygge rammer, hvor den enkelte elev kan udvikle sin personlighed og
  identitet

Undervisningen sigter først og fremmest mod at kompensere elevernes boglige
handicap.

Læse- og skrivetræning står derfor centralt, ligesom der gives fornøden plads
til kreativ og kropslig udfoldelse.

Ud over at understøtte ovennævnte målsætninger kan lokale lønmidler anvendes
til fremme af

 • motivation, fleksibilitet samt samarbejdsevne og –vilje i jobbet
 • rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere
 • kvalitet, effektivitet og service i opgaveløsningen


Lønelementer og tillægsstørrelser

Hjembæk Efterskole vil anvende såvel funktionstillæg som
kvalifikationstillæg, idet Bestyrelsen ønsker den lokale løndannelse baseret på
funktioner og kvalifikationer. Engangsvederlag kan dog undtagelsesvis komme på
tale.

Funktions- og/eller kvalifikationstillæg kan ydes (for FSL: aftales) gældende
for enkeltmedar­bejdere eller gruppe(r) af ansatte. Anvendelse af
funktionstillæg og/eller kvalifika­tionstillæg kan indgås som forhåndsaftaler,
for så vidt angår de af overenskomsten omfattede.

Procedure og tidsplan

Bestyrelsen tager hvert år i forbindelse med vedtagelsen af næste års budget
stilling til, hvor stort et beløb der kan anvendes til lokal løndannelse i det
kommende år og afsætter beløbet i budgettet. Forstanderen fremkommer med
begrundet forslag hertil, eventuelt ledsaget af forslag til indsatsområder,
hvortil der særligt bør anvendes lokale lønmidler.

Umiddelbart efter budgetvedtagelsen orienterer forstanderen medarbejderne om
resultatet af Bestyrelsens drøftelser og tilrettelægger og afvikler herefter
medarbejderudviklingssamtaler, under hvilke det tillige drøftes, hvorledes den
enkelte medarbejder på kortere eller længere sigt efter forstanderens vurdering
kan komme i betragtning til lokale lønmidler.

De lokale lønforhandlinger med FSL afvikles senest i april måned efter en
tids- og procedu­replan, som forstanderen aftaler nærmere med FSLs
tillidsrepræsentant (eller med FSL, hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant).
Forstanderen udleverer på begæring oplysning til FSL om aktuel løn og
lønsammensætning for de på Efterskolen ansatte lærere.

Efter afslutning af lønforhandlingerne orienterer forstanderen medarbejderne
om princip­perne for den stedfundne anvendelse af lønmidlerne, idet Bestyrelsen
ønsker åbenhed om den lokale løndannelse.

Kompetence

Forhåndsaftaler indgås af Bestyrelsen.

Øvrige lokale lønaftaler indgås af forstanderen, som også har kompetence til
at yde lokale tillæg til teknisk og administrativt personale inden for rammerne
af lønpolitikken og det budgetterede budgetbeløb.

Revision

Lønpolitikken er evalueret den 4. oktober 2008.

Vedtagelse og ikrafttræden

Lønpolitikken for Hjembæk Efterskole er vedtaget af Bestyrelsen 11. august
2006, og træder i kraft omgående

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Tirsdag og Onsdag:

08.15 – 10.30

11.00 – 13.00​

Torsdag:

08.15 - 10.30

11.00 - 13.00

Fredag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Alle dage kl. 16.30 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

EAN: 5790 002 725 951

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk

Sikker post: Sendes til digital postkasse via

cvr 25824237