Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Praktiske oplysninger​

Optagelse af elever

Optagelse af kommende elever sker i efteråret forud for det følgende skoleår.

I efteråret modtager skolen ansøgningerne, lærerne kan i denne periode orientere sig, og udtale sig om den enkelte elev. Herefter indbydes eleverne og deres forældre til samtale på skolen. Optagelsessamtalerne og beslutning om optagelse foretages af forstanderen.

Tre forudsætninger skal være opfyldt for at eleven og forældrene indbydes til samtale:​

A. Eleven skal være normalbegavet​​
B. Eleven har specifikke læse- og stavevanskeligheder​
C. Eleven skal selv ønske at komme på efterskole.​

Det er endvidere et krav, at skolen har modtaget  en ordblindetest  og en skoleudtalelse inden optagelsen af eleven.

Ved optagelses samtalen bliver eleven præsenteret for skolens dagligdag, pligter og rettigheder.

Skolen optager elever på klassetrinene 8. og 9. årgang, samt 10. og 11. årgang.

Optagelsen er først bekræftet når administrationsgebyret er indbetalt. Ved framelding refunderes administrationsgebyret ikke.

Optagelsen sker for et år ad gangen. Elever som ønsker at fortsætte yderligere et år, kan søge om optagelse som anden årselev.​

​​

Information til forældre​​

Forældre og eleven modtager i ventetiden fra optagelsessamtalen forskellige praktiske oplysninger om det kommende skoleår. Endvidere indbydes forældre og elev til et informationsmøde på skolen, hvor lærerne er til stede.

En vigtig del af optagelsen er, at eleverne og forældrene modtager skolens regelsæt. Regelsættet gennemgås ved mødet, forældrene tager reglerne med hjem og returnerer den vedhæftede accept- kvittering til skolen i underskrevet stand af elev og forældre.

Hver elev har en basisgruppelærer, som er bindeleddet mellem forældre, elev og skole.

basisgruppelæreren indbyder til to årlige forældre/elev samtale - november og i april.

Forældresamarbejde​

Hver elev har en basisgruppelærer. Har forældrene spørgsmål, som de vil tale med skolen om, kan man henvende sig til basisgruppelæreren eller forstanderen. Skolen vil invitere forældre og elev til møde med lærerne i november og april måned. Endvidere vil skolen ca. fire gange i skoleåret sende et nyhedsbrev med aktuelle oplysninger.​

Afbrydelse af ophold​

Varsel om afbrydelse af efterskoleopholdet, skal ske skriftligt med mindst 4 hele skoleuger. Ved afbrydelse af efterskoleopholdet, uden varsel, betales hele bruttobeløbet for 4 skoleugers ugepris. Opsiger skolen opholdet på grund af elevens misligholdelse af aktiv deltagelse i undervisning, overtrædelse af regler m.v. skal der ligeledes betales hele bruttobeløbet for 4 skoleugers ugepris. Har hjemkommunen ydet støtte til forældrebetalingen, påhviler det forældrene selv, at betale denne andel, såfremt kommunen ikke vil betale for opsigelsesperioden på de 4 skoleuger. Begår elever skader på skolens ejendom og udstyr, rejser skolen erstatningskrav overfor den enkelte elev og forældrene. Ved afmelding til skoleåret senere end den 31. juli, eller udeblivelse ved første skoledag, opkræves 4 skoleugers skolepenge. Afmelding skal ske skriftligt til skolen.

Skolens regler​

Alle skal vise hensyn overfor hinanden og mobning er forbudt. Elever må ikke medbringe ulovlige knive og våbengenstande, og brug af euforiserende stoffer er forbudt og medfører bortvisning. Indtagelse af øl og spiritus på skolen eller i skolens nærhed er forbudt.

Møder en elev efter en hjemmeweekend i påvirket tilstand, vil forældrene blive kontaktet - og skolen vil vurdere om eleven skal fortsætte på skolen. Skolen har udarbejdet et regelsæt som udleveres ved optagelse.

Pris​

Ved bekræftet optagelse skal forældrene betale et administrationsgebyr på, kr. 2000,-

- og derved er optagelsen bindende. Administrationsgebyret tilbagebetales ikke ved fortrydelse af tilmeldingen.

Prisen pr. uge, før statstilskud, er for skoleåret 2022/2023 kr. 2.445,-

Prisen pr. uge, før statstilskud, er for skoleåret 2023/2024 kr. 2.495,-

Forældrebetalingen er indkomstbestemt.

Forældrebetalingen opkræves i 10 lige store rater, begyndende 1. august.

Beregn samlet pris på www.efterskole.dk

Principper for supplerende individuel elevstøtte

Skolen råder over en pulje, der skal bruges til at supplere den statslige elevstøtte for enkelte elever.

Der kan ydes økonomisk støtte til undervisning og ophold på Hjembæk Efterskole ud fra følgende principper:

* ​Elevstøtte gives udelukkende til elever, som allerede går på efterskolen, eller som er blevet optaget, men endnu ikke er startet.

* Der skal være sket en sådan indkomstforringelse hos elevens forsørger(e), at den fortsatte/planlagte skolegang er truet, hvis ikke støtten gives.

* Under disse omstændigheder kan økonomisk støtte gives, hvor Skolen finder det væsentligt af hensyn til mulighederne for elevens fortsatte udvikling.

Tilbage til forsiden

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Tirsdag og Onsdag:

08.15 – 10.30

11.00 – 13.00​

Torsdag:

08.15 - 10.30

11.00 - 13.00

Fredag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Alle dage kl. 16.30 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk